เว็บไซต์เก่า

ประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) Current Trends in Restorative Dentistry : Beyond Limitations

ประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) Current Trends in Restorative Dentistry : Beyond Limitations

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 11-12 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง กมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดและค่าลงทะเบียน :
https://drive.google.com/drive/folders/1gpj8yw1ZC1xhgozE2-3-0k7OATI5z0AU?usp=sharing

ลงทะเบียนได้ที่ : http://www.thaioperdent.org

ลงข่าว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566