เว็บไซต์เก่า

ปิดรับลงทะเบียน Pre-congress 5 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ Unlock Your Mind to Provide a Better Care งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20

ปิดรับลงทะเบียน Pre-congress 5 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ Unlock Your Mind to Provide a Better Care งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20

ลงข่าว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566