เว็บไซต์เก่า

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.SC. in Implantology and Dental Surgery, IMC, Germany ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.SC. in Implantology and Dental Surgery, IMC, Germany ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : 25 ตุลาคม 2566 เวลา 12.20 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566