เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566