INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566