เว็บไซต์เก่า

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2566