เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ และ ประเภทผู้แทนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันรับสมัคร : บัดนี้ – 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง : 27 กันยายน 2566 เวลา 07.00 – 17.00 น.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าสู่ระบบอินทราเน็ต DT-Vote Online :
https://me-qr.com/eUHdU9Xn

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2566