เว็บไซต์เก่า

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Operative Dentistry

MU AUN-QA ASSESSMENT : Tier 1 Master of Science Program in Operative Dentistry

Assessor :
Assoc. Prof. Dr. Warungkana Chidchuangchai
Lect. Dr. Dechsak Nakapaksirat

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2566