เว็บไซต์เก่า

แจ้งเปิดการใช้งานระบบลาออนไลน์ (E-HRM) เครือข่ายภายใน/MU WIFI เท่านั้น

แจ้งเปิดการใช้งานระบบลาออนไลน์ (E-HRM) เครือข่ายภายใน/MU WIFI เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ติดต่อสอบถาม :
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
โทร. 02-200-7573

ลงข่าว ณ วันที่ 5 กันยายน 2566