เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2566

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราหักเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่
: https://dt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/form-20230804.pdf

ส่งกลับที่ หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
(ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566)

ลงข่าว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566