เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 เปิดบริการทางทันตกรรม ดังนี้

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 เปิดบริการทางทันตกรรม ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล