เว็บไซต์เก่า

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้มารับบริการต้องตรวจ ATK ที่คณะฯ ก่อนเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ผู้ที่มารับบริการทางทันตกรรม ต้องนำบัตรประชาชนมาติดต่อการเข้ารับการรักษาทุกครั้ง เฉพาะคนไทย ไม่เสียค่าตรวจ ATK

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้มารับบริการต้องตรวจ ATK ที่คณะฯ ก่อนเข้ารับการบริการทางทันตกรรม ผู้ที่มารับบริการทางทันตกรรม ต้องนำบัตรประชาชนมาติดต่อการเข้ารับการรักษาทุกครั้ง เฉพาะคนไทย ไม่เสียค่าตรวจ ATK

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล