INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU – ITA Awards 2023) ผ่าน ระดับ A และด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สูงที่สุด (MU ITA Award : Best IIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น หน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU – ITA Awards 2023) ผ่าน ระดับ A และด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สูงที่สุด (MU ITA Award : Best IIT)

ลงข่าว ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566