เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ทันตแพทย์นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566