เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยดา แก้วเขียว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566