เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Asia Pacific Dental Academic Excellence Competition (APAXc) 49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023 at Bali, Indonesia.

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Asia Pacific Dental Academic Excellence Competition (APAXc) 49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023 at Bali, Indonesia.

ขอแสดงความยินดี

 

นศ.ทพ.รัชญา มณฑีรรัตน์

นศ.ทพ.วธูสิริ เพิ่มผลประเสริฐ

นศ.ทพ.สิรินุช พึ่งสติ

 

นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Asia Pacific Dental Academic Excellence Competition (APAXc)

49th Asia Pacific Dental Students’ Association Annual Congress 2023 at Bali, Indonesia.

ลงข่าว ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566