เว็บไซต์เก่า

การขอเบิกน้ำดื่มตรา เอ็มเดนท์ (MDENT)

การขอเบิกน้ำดื่มตรา เอ็มเดนท์ (MDENT)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับการประชุม/สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ที่ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อน้ำดื่ม

ให้นำสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติ ขอเบิกน้ำดื่มตรา เอ็มเดนท์ (MDENT) กับทางงานพัสดุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ใบเสร็จรับเงินซื้อน้ำดื่มจากภายนอกไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ โทรศัพท์ (ภายใน) 7579

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2566