เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)
– ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
– อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 15

EMAIL : Titalee.jir@mahidol.ac.th