เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ., Cert. in Periodontics,
M.S., Dip. American Board of Periodontology,
อ.ท.(ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : thitiwan.tep@mahidol.ac.th