เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(เวชศาสตร์ช่องปาก), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) ,
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : titikan.lao@mahidol.ac.th