เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(เวชศาสตร์ช่องปาก), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) ,
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : titikan.lao@mahidol.ac.th