เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์

ทบ. ,
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)

E-mail : thareechampirat@yahoo.com