เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา

ทบ. ,

ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ,
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

E-mail : boom9_thanawut@hotmail.com