เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สุวนิต กาญจนาคม

อาจารย์พิเศษสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ.,วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), D.D.S.,
M.Sc. (OralMedicine)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก

E-mail : kaulad2126@yahoo.co.th