เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์

อาจารย์พิเศษสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป. ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป),
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), D.D.S., Residency Training in
General Dentistry, Dip. Thai board of General Dentistry

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก

E-mail : sutharat77@hotmail.com