เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล

ทบ.,
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,
Fellowship in Implant Dentistry

E-mail : kungomfs@gmail.com