เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ., วท.ม. (ปริทันตวิทยา), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : Adjunctive antimicrobials

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : supanee.ras@mahidol.ac.th