เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
DOCTOR OF DENTAL SURGERY
– ป.ชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Grad.Dip in Clin. Sc.(Endodontics)
– อ.ท.(วิทยาเอ็นโดดอนต์) Diplomate,
Thai Board of Endodontics

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 13

EMAIL : supachai.sut@mahidol.ac.th