เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

B.Sc. (Medical Science),
Ph.D. (Molecular Medicine),
D.D.S.,Grad. Dip. In Clin. Sc. (Periodontics)

ความเชี่ยวชาญ : Cell culture
Periodontal ligament stem cells

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : sujiwan.seu@mahidol.ac.th