เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

ท.บ.,
วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป),
Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie
(German Broad of Orthodontics),
Dr. med. dent ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)

E-mail : sasipat@hotmail.com