เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

อ. ทพญ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์

ทบ. ,
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

E-mail : lrachatawna@hotmail.com