เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ภรณี วงศ์สกุลไพศาล

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : poranee.von@mahidol.ac.th