เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล