เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก

ท.บ. ,
M.Sc. , Ph.D ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

E-mail : piyapanna@hotmail.com