เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภัทร กาญจนสิงห์

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : phatara.kan@mahidol.ac.th