เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์

อาจารย์พิเศษสาขาปริทันตวิทยา

วท.บ.,ท.บ.,
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
M.D.S. (Periodontology),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : penpan.lao@mahidol.ac.th