เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.),
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา,
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา

E-mail : ppujarern@hotmail.com