INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

ตำแหน่ง

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7621 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7621

E-mail
patcharanin.tha@mahidol.ac.th, patcharanin.tha@mahidol.edu

ภาระงาน

1. ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการเงินทุนวิจัย ผู้ประสานงานของคณะฯ
2. ดำเนินการด้านบริหารจัดการการขอทุนอุดหนุนการวิจัยภายในคณะฯ และรายงานประจำปี
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนภายนอกคณะฯ ให้คำปรึกษา เช่น ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนสกสว. ทุนสวก. ทุน วช. ทุนต่างประเทศ ฯลฯ ตามกฏระเบียนของ ววน.
4. ควบคุม กำกับ ดูแลเว็บไซด์สำนักงานการวิจัย
5. ผู้ควบคุมเอกสาร Document Control ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO และงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL