INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวไพรินทร์ ต้นพุฒ

นักวิชาการสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสถิติ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์
02-200-7623 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7623

E-mail
pairin.ton@mahidol.edu

ภาระงาน
1. บริหารจัดการโครงการสถิติเพื่อการวิจัย และให้คำปรึกษาโครงการสถิติเบื้องต้น ยามเย็น
2. รายงานผลตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)/รายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดของโครงการหลัก โครงการสนับสนุนและโครงการระดับกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์/รายงานการ EdPEx ของคณะฯ ด้านการวิจัย
3. สืบค้น รวบรวมรายงานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการในคณะฯ ระดับนานาชาติและระดับชาติ
4. สืบค้นการอ้างอิง และค่า h-index ของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบุคลากรสายวิชาการ
5. ดูแลข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน