INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวนัทธ์หทัย อุบล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7622 โทรสาร : 02-200-7622 โทรศัพท์ภายใน : 7622

E-mail
nuthathai.ubo@mahidol.ac.th

 

ภาระงาน

1.ประสานโครงการวิจัยใหม่ (ประเภท Full board / Expedited / Exemption)

2.ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย

3.ประสานงานการปรับแก้ไขโครงการวิจัยภายหลังการประชุม

4.ออกเอกสารรับรอง

5.ประสานงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน