เว็บไซต์เก่า

ผศ. นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), พ.บ.
D.D.S., M.Sc. (Oral Medicine), M.D.

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก , เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : nitzumo@gmail.com