เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 31

EMAIL : nattawit.niy@mahidol.ac.th,nattawitniyomsujarit@gmail.com