เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ไกรสร อาษาทอง

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2200-7825-6

EMAIL : kraisorn.ars@mahidol.ac.th