เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

ผศ. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ท.(ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : kanyawar.rat@mahidol.edu