เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DOCTOR OF DENTAL SURGERY
– ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Grad.Dip in Clin. Sc.(Endodontics)
– Certificate in Endodontics University of North Carolina at Chapel Hill, NC USA
– M.S. (Endodontics) University of North Carolina at Chapel Hill, NC USA
– อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Diplomate, Thai Board of Endodontics

หมายเลขโทรศัพท์ 02-2007825 ต่อ 16 เบอร์ภายใน 7827

EMAIL : kallaya.yan@mahidol.ac.th