เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ.,วท.ม. (ปริทันตวิทยา) , D.D.S., M.Sc. Ph.D

ความเชี่ยวชาญ :
1) Tissue engineering
2) Periodontal regeneration
3) Diabetes Mellitus

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : kallapat.tan@mahidol.ac.th