เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.จิรัชญา สมอุดร

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2200-7825-6

EMAIL : jirachaya.som@mahidol.ac.th