เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์

อาจารย์พิเศษสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(เวชศาสตร์ช่องปาก) , D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.
(Oral Medicine)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก