เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

-พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2521 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Graduate Diploma in
Clinical science (Endodontics), คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2535 PhD (Dental Science), Tokyo Medical and Dental University
-พ.ศ. 2540 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 27

EMAIL : choltacha.har@mahidol.ac.th