เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร

ทบ.,
ดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยาช่องปาก)

E-mail : boontharika_c@hotmail.com