INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7629 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

E-mail
boonpitak.dok@mahidol.ac.th

ภาระงาน
1. บริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านการยื่นขอลิขสิทธิ์
2. ประสานงานการจัดทำเอกสาร/ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสาร MOU, NDA, MTA, DSA ของคณะ ฯ
3. ประสานงาน และการออกจัดแสดงทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
4. สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
5. จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา