เว็บไซต์เก่า

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.อทิชา เฉลิมสุขสันต์

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

– พ.ศ. 2564 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2200-7825-6

EMAIL : aticha.cha@mahidol.ac.th